Vážení zákazníci, ode dne 25.5.2018 dochází ke změně Obchodních podmínek společnosti EMPERKA s.r.o. v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR"). Změna se týká článku 12 Obchodních podmínek EMPERKA s.r.o., jehož nové znění je uvedeno níže:

XII. Ochrana osobních údajů

12.1 Provozovatel informuje zákazníka o tom, že ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nezbytné pro plnění smlouvy, a to za účelem poskytnutí služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
12.2 Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení, v klientském registru provozovatele, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro poskytnutí služeb.
12.3 Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
12.4 Zákazník dále bere na vědomí, že obsah jeho telefonických hovorů na lince či linkách zákaznického servisu provozovatele může být nahráván ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro sjednání či plnění dílčích ujednání ve vztahu k plnění práv a povinností ze smlouvy. 
12.5 Zákazník má právo:
  • požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle Článku 15 Nařízení;
  • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle Článku 16 Nařízení;
  • požadovat výmaz svých osobních údajů dle Článku 17 Nařízení;
  • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle Článku 18 Nařízení;
  • na přenositelnost svých osobních údajů dle Článku 20 Nařízení;
  • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle Článku 21 Nařízení; a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.
12.6 Provozovatel bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem a následné období dalších tří (3) let od okamžiku ukončení (tj. včetně splnění) veškerých práv a povinností zákazníka ze smlouvy.
12.7 Kontaktní osobou provozovatele pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Josef Frydrych, e-mail: frydrych@emperka.cz, telefon: +420 775 695 245.